TP. Buôn Ma Thuột

Thông báo Về việc cho thôi chức vụ Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk năm 2024

HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM

UỶ BAN HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

***

Số: 07– TB /DNT

 

 

 

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc cho thôi chức vụ Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

    - Quý cơ quan, đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk;

    - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk;

    - Thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk;

    - Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam;

    - Quý đối tác đang liên kết, hợp tác cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk.

 

Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk kính gửi thông tin đến Quý cơ quan, đơn vị về việc cho thôi chức vụ Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk như sau: 

Xét nguyện vọng của cá nhân ông Đặng Văn Tựu – Giám đốc Công ty TNHH Đấu giá Hợp danh Đắk Lắk - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk – Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk; Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 160 – QĐ/DNT ngày 31/01/2024 về việc cho thôi chức vụ Chánh văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đối với ông Đặng Văn Tựu kể từ ngày 01/02/2024.

Trong thời gian tuyển chọn bổ nhiệm nhân sự mới thay thế Chánh văn phòng, công việc xin vui lòng liên hệ qua anh Nguyễn Văn Huấn, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk (số điện thoại/zalo: 0943000538) để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP hội.

TM. HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH

                                                   (Đã ký)

Phạm Đông Thanh