Quyền và nghĩa vụ hội viên

Quyền của hội viên

 • Tham gia các hoạt động của Hội. 
 • Được ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Hội. 
 • Được nhận sự hỗ trợ của hội để phát triển kinh doanh, nâng cao kiến thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình. 
 • Được sử dụng các dịch vụ do Hội cung cấp với những điều kiện ưu đãi.
 • Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị Hội kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề mà mình quan tâm.
 • Được ra khỏi Hội khi không còn nguyện vọng hoặc không có điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội.

Nghĩa vụ của hội viên

 • Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
 • Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 • Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn trong quý I hàng năm theo quy định của Hội. Chủ tịch danh dự, cố vấn, Hội viên danh dự không phải đóng Hội phí.