Giới thiệu

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, không phân biệt các thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng Doanh nhân của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, vùng Tây Nguyên và cả nước nói chung.